รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
          

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 30 มีนาคม - 6 เมษายน 2561 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 9 - 18 เมษายน 2561 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 9 - 13 เมษายน 2561 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 14 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 9 เมษายน 2561  - 8 พฤษภาคม 2561 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 9 เมษายน 2561  - 8 พฤษภาคม 2561 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------