ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


13/มิ.ย./2562  

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 24 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562  

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 6 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2562 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 24 มิถุนายน 22 สิงหาคม 2562

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 24 มิถุนายน 22 สิงหาคม 2562  

ประกาศผลการเรียน  ภาคการศึกษา 1/2562  5 พฤศจิกายน 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------