ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


04/พ.ย./2562  

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 9 มิถุนายน - 22 พฤศจิกายน 2562 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 11 มิถุนายน - 22 พฤศจิกายน 2562  

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 9 มกราคม 2563

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 9 มกราคม 2563  

ประกาศผลการเรียน  ภาคการศึกษา 2/2562  27 มีนาคม 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------