ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


10/พ.ย./2561  

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 9 เมษายน - 19 เมษายน 2562 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 22 เมษายน - 26 เมษายน 2562 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 22 เมษายน - 26 เมษายน 2562  

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 27 เมษายน 2561 - 24 พฤษภาคม 2562 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 22 เมษายน 2562 - 21 พฤษภาคม 2562 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 22 เมษายน 2562 - 21 พฤษภาคม 2562  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------