ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


10/พ.ย./2561  

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 12 พฤศจิกายน - 16 พฤศจิกายน 2561 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2561 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2561  

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 - 17 มกราคม 2562 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 - 17 มกราคม 2562  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------