ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


19/มิ.ย./2560  

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 -  2 กุมภาพันธ์ 2561 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  - 11 มกราคม 2561 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  - 11 มกราคม 2561 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------