รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
          

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 14 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561  

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 7 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 23 สิงหาคม 2561 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 23 สิงหาคม 2561 

ประกาศผลการศึกษา 13 พฤศจิกายน 2561

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------